އެންސްޕާގެ އިތުރުން ފަޤީރު ހާލަތުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުން ކާބޯތަކެތި ގަތުމަށް މާލީ އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު ލިބެންހުންނާނެ ތަން

October 4, 2016

ފަޤީރު ހާލަތުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުން ކާބޯތަކެތި ގަތުމަށް މާލީ އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު އަތޮޅު ތެރޭގައި ހުންނަ އެސް.ޓީ.އޯ ފާމަސީތަކުން ލިބެންހުންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.