ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ ސީއީއޯ އިސްމާއިލް އައްޒާމް ވަޖީހު ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހީމް އާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން

August 28, 2017