ބޭސްފަރުވާގެ އެހީ

ތަޢާރަފް
ބޭސްފަރުވާގެ އެހީގެ ޕްރޮގަރާމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ބޭސްފަރުވާކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން އުފައްދަވާފައިވާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

ބޭސްފަރުވާގެ އެހީގައި ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް
1. ރާއްޖެއިން ލިބެންނެތް ބޭސްފަރުވާ ހޯދުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް މާލީގޮތުން އެހީވުން.(މީގެ ތެރޭގައި އާސަންދަ އެހީ ލިބިގެން ބޭރަށްދާ ފަރާތްތަށްވެސް ހިމެނެއެވެ.)
2. އާސަންދައިން ނުލިބޭ ބޭހާއި އިންޖެކްސަން ފަދަ ތަކެތި ހޯދައިދިނުމަށް އެހީދިނުން.
3. އޮކްސިޖަން/ބައިޕެޕް/ވީޕެޕް/ސީޕެޕް މެޝިން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެހީވުން.
4. ތެލެސީމިއާ ކުދިންގެ ބޯންމެރޯ ހަދައި ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންގޮސް ދިނުން.
5. ސަރުކާރުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ނުލިބޭ ފަރުވާއެއް އަމިއްލަ ހޮސްޕިޓަލަކުން ހޯދާނަމަ އެކަމުގައި އެހީވެދިނުން.
6. ތެލެސީމިއާ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ HLA TYPING / MRI T2* ހެދުމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
7. އޮޕަރޭސަންތަކުގައި ބޭނުންކުރާ އާސަންދައިން ނުލިބޭ އާލާތްތައް ހޯދުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުން.
8. މަސްނޫޢީ ފައިޖެހުމަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ފައިޖަހާދިނުމަށް އެހީވެދިނުމާ މިފަދަ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ފައިވާން ހޯދާދިނުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުން.

އެހީއަށް އެދޭނެ ގޮތް
އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ ސިޓީއަކުންނެވެ. އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ބައްޔާއިގުޅޭގޮތުން ޑޮކްޓަރުން ދެއްވާފައިވާ ލިޔުންތަކާއި، ބޭންކް ސްލިޕް އަދި އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ ސިޓީއާއެކު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ތިރީގައިއެވާ “ބޭސްފަރުވާކުރުމަށާއި، މިނޫންވެސް މިފަދަ އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ އިޤުރާރު” ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

އެހީއަށްއެދި ސިޓީ ހުށަހަޅާއިރު ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް
1. އެހީއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ޙާލަތު ބަޔާންކޮށްދޭ ސިޓީ (އެޑްރެސް ކުރައްވާނީ ސީ.އީ.ޢޯ އިސްމާއީލް އައްޒާމު ވަޖީޙު)އަށް
2. އެހީއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އައި.ޑީ.ކާޑުގެ ކޮޕީ އަދި ސިޓީ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އައި.ޑީ.ކާޑުގެ ކޮޕީ
3. އެހީ ބޭނުންވާ ފަރާތުގެ ޑޮކްޓަރުގެ ލިޔުންތައް އަދި އާސަންދައަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ
4. އިޤުރާރު ފޯމު (އެންސްޕާގެ ކައުންޓަރ އަދި ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެ)
5. ބޭންކް އެކައުންޓް ވެރިފަރާތުގެ އައި.ޑީ.ކާޑް ކޮޕީ އަދި އެކައުންޓްގެ ތަފްސީލް އަންގައިދޭ ލިޔުން (މީގެ ތެރޭގައި ހުށައެޅިދާނެ ޗެކްފޮތުގެ ގަނޑު/އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓްގެ ފުރަތަމަގަނޑު/ ވަޒީފާގެ މުސާރަ ސިލިޕް ސްޓޭމްޕް ޖަހާފައި/ ފައިސާ ޖަމާކޮށްފައި ދޭ ސިލިޕް)

arrow-download-icon
ބޭސްފަރުވާކުރުމަށާއި، މިނޫންވެސް މިފަދަ އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ އިޤުރާރު ފޯމު

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް 3005353 ނުވަތަ 1402 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.