ގުޅުއްވަން

ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ | މ.އ ދޮންވެލި، އަމީނީމަގު | ޕޯސްޓަލް ކޯޑު: 20178

އެންސްޕާ ހުޅުވިފައި ހުންނަ ގަޑިތައް އަދި ތަކެތި ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތައް:

ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 08:00 ން މެންދުރުފަހު 2:00 އަށް

 

ޝޯޓް ކޯޑު ނަންބަރު: 1402

ފޯން: 3005353 960 +

ފެކްސް: 3003535 960 +

އީމެއިލް: info@nspa.gov.mv

ފޭސް ބުކް: https://www.facebook.com/nspamv

ޓްވިޓަރ: https://twitter.com/nspamaldives