އިޖުތިމާއީ ޞިއްޙީ އިންޝުއަރެންސް ސްކީމުގެ ބޯޑު

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ބުންޔާމީން (ޗެއަރމަން)
ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ / ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (ފައިނޭންސާއި އިންވެސްޓްމަންޓުގެ ދާއިރާއިން)

އަލްފާޟިލް އިސްމާއީލް އައްޒާމް ވަޖީޙު
 ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ / ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަފީޤް ޙަސަން
މިނިސްޓަރުގެ ނައިބު / މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް (ޞިއްޙަތާބެހޭ ވުޒާރާއިން)

އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ ޢަލީ
އެސިސްޓަންޓް އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ / މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ (މާލީ ވުޒާރާއިން)

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަޡީމް
މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ / އާސަންދަ ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އިންޝުއަރެންސްގެ ދާއިރާއިން)

އަލްފާޟިލާ ނޫރުލްހުދާ ޙުސެއިން

އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ / ނޭޝެނަލް ޝޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ސަރުކާރުގެ އިދާރާއިން)

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ރިޝްމީ
ޓްރެޝަރަރ /  ޓައިނީ ހާޓްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މަދަނީ ޖަމްޢިޢްޔާއިން)