އިޖުތިމާއީ ޞިއްޙީ އިންޝުއަރެންސް ސްކީމުގެ ބޯޑު

އަލްފާޟިލް އިސްމާއީލް އައްޒާމު ވަޖީޙު
 ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ / ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަފީޤް ޙަސަން
ޑެޕިޔުޓީ މިނިސްޓަރ / މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް (ޞިއްޙަތާބެހޭ ވުޒާރާއިން)

އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ ޢަލީ
ޑެޕިޔުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް / މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ (މާލީ ވުޒާރާއިން)

އަލްއުސްތާޛް ހަސަން އަލީ
މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ / އާސަންދަ ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އިންޝުއަރެންސްގެ ދާއިރާއިން)

އަލްފާޟިލާ ޝިފާޒާ ވަޖީޙް
ޑިރެކްޓަރ / ނެޝެނަލް ޝޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ސަރުކާރުގެ އިދާރާއިން)

އަލްފާޟިލް މަޚްޒޫމް ސަލީމް
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް / ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (ފައިނޭންސާއި އިންވެސްޓްމަންޓުގެ ދާއިރާއިން)

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު އުއްމުކުލްޘޫމް
ޑެޕިޔުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް / ނޭޝެނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް / އެކްޓިވް މެމްބަރ އޮފް ޓައިނީ ހާޓްސް (ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މަދަނީ ޖަމްޢިޢްޔާއިން)