ޚަބަރު

ސްޓެޓިސްޓިކަލް ޕެކޭޖް ފޮރ ސޯޝަލް ސައިންސަސް (އެސް.ޕީ.އެސް.އެސް) ބޭސިކް އަދި އެޑްވާންސް ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމް
ނެޝެނެލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ވަނީ 2015 އޮކްޓޯބަރ އިން 2015 ނޮވެމްބަރ ގެ ނިޔަލަށް ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޗިލްޑްރަންސް ފަންޑް (ޔުނިސެފް)ގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކު މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރުމަށްޓަކައި ސްޓެޓިސްޓިކަލް ޕެކޭޖް ފޮރ ސޯޝަލް ސައިންސަސް (އެސް.ޕީ.އެސް.އެސް) ބޭސިކް އަދި އެޑްވާންސް ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގާފައެވެ. މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދަކީ…..

ނެޝެނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ މޮނިޓަރިންގ ޓީމް ހއ.ކެލާ ކައުންސިލްއާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން
15 ޑިސެމްބަރ 2015 އިން ފެށިގެން ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީގެ ރަށްރަކަށް ނެޝެނެލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެންސްޕާ) ގެ 7 މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޓީމެއް ވަނީ ޒިޔާރަތްކުރައްވާފައެވެ. އެ ގޮތުން މިޓީމުން ވަނީ ހއ.ހޯރަފުށި، ހއ.އިހަވަންދޫ،ހއ.ކެލާ،ހއ.ދިއްދޫ އަދި ހއ.ބާރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާފައެވެ. މި ދަތުރުގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދަކީ…..

އެކަނިވެރި މައިން/ބަފައިން އަދި ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިކަމުގެ އެހީއަށް އެދޭ އާ ފޯމު
އިޖްތިމާޢީރައްކާތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ގޮތުގައި މި އޭޖެންސީއިން ކުރިއަށް ގެންދާ “ފަޤީރު ޙާލުގައި ދިރިއުޅޭ އެކަނިވެރި މައިން/ބަފައިން ބަލަހައްޓާ ކުދިންނަށް” އަދި “ފަޤީރު ޙާލުގައި ދިރިއުޅޭ ޤާނުނީ ގޮތުން ބެލެނިވެރިކަން ހަވާލުވެގެން ބަލަހައްޓާ ކުދިންނާއި އެކުދިން ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކަށްދެވޭ މާލީ އެހީ” އަށް ހުށަހެޅުމަށް މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދާ ފޯމް ވަނީ މުރާޖަޢާކުރެވިފައެވެ. މި ފޯމް މުރާޖަޢާ ކުރުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދަކީ…..