ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

September 13, 2022

ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕަރ (ވަގުތީ) (ޑިސެބިލިޓީ އެއިޑް ޔުނިޓް) (އީ.އެކްސް 1)

ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން (ވަގުތީ) (ޑިސެބިލިޓީ އެއިޑް ޔުނިޓް) (އެމް.އެސް2 )

ސީނިއަރ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން އޮފިސަރ (ވަގުތީ) (ޑިސެބިލިޓީ އެއިޑް ޔުނިޓް) (އެމް.އެސް 3)

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޑޭޓާ އެންޓްރީ އަދި ވެރިފިކޭޝަން މަސައްކަތް ކުރުމަށް) (ވަގުތީ) (ޑިސެބިލިޓީ އެއިޑް ޔުނިޓް) (އެމް.އެސް 2)

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޑޭޓާ ކަލެކްޝަން މަސައްކަތް ކުރުމަށް) (ވަގުތީ) (ޑިސެބިލިޓީ އެއިޑް ޔުނިޓް) (އެމް.އެސް 2)

ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ (ވަގުތީ) (ޑިސެބިލިޓީ އެއިޑް ޔުނިޓް) (އެމް.އެސް 2)

އ.ޑިރެކްޓަރ (ޑޭޓާ އެންޓްރީ އަދި ވެރިފިކޭޝަން މަސައްކަތް ކުރުށް) (ވަގުތީ) (ޑިސެބިލިޓީ އެއިޑް ޔުނިޓް) (އެމް.އެސް 3)

އ.ޑިރެކްޓަރ (ޑޭޓާ ކަލެކްޝަން މަސައްކަތް ކުރުށް) (ވަގުތީ) (ޑިސެބިލިޓީ އެއިޑް ޔުނިޓް) (އެމް.އެސް 3)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޑޭޓާ އެންޓްރީ އަދި ވެރިފިކޭޝަން މަސައްކަތް ކުރުމަށް) (ވަގުތީ) (ޑިސެބިލިޓީ އެއިޑް ޔުނިޓް) (ޖީ.އެސް 4)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޑޭޓާ ކަލެކްޝަން މަސައްކަތް ކުރުމަށް) (ވަގުތީ) (ޑިސެބިލިޓީ އެއިޑް ޔުނިޓް) (ޖީ.އެސް 4)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޑޭޓާ ކަލެކްޝަން މަސައްކަތް ކުރުމަށް) (ވަގުތީ) (ޑިސެބިލިޓީ އެއިޑް ޔުނިޓް) (ޖީ.އެސް 3)