• މި އެޖެންސީގެ ޚިދުމަތްތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ހޯއްދެވުމަށް އޮންލައިންކޮށް ޚިދުމަތް ހޯއްދަވާ

  • ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މި އެޖެންސީގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ބަދަލު ގެނައުން

  • މި އެޖެންސީގެ ޚިދުމަތްތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ހޯއްދެވުމަށް އޮންލައިންކޮށް ޚިދުމަތް ހޯއްދަވާ

  • ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މި އެޖެންސީގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ބަދަލު ގެނައުން