• MOU

  ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ކެންސަރ ސެންޓަރެއް ހެދުމަށްޓަކައި ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލާއި މަނިޕާލް ހޮސްޕިޓަލާ އެކު އެމް.އޯ.ޔޫ ގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާާތު

 • National Integrity Pledge Singing Ceremony

  ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ޤައުމީ ވަޢުދުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

 • photodds

  ކައުންސިލް ތަކުން އެންސްޕާގެ ޕޯޓަލް ބޭނުންކުރުމަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން ޕައިލެޓް ޓެސްޓިންގް ޕްރޮގްރާމެއް ޏ.ފުވައްމުލަކުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

 • JOBS

  ދި ޞަދަޤާތު ފައުންޑޭޝަން އާއި އާސަންދަ އަދި އެންސްޕާ ގުޅިގެން ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ހަމަޖައްސައިދެވުނު ވަޒީފާގެ ލިޔުން އެފަރާތްތަކާ ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

NSPA Rayyithunge Portal