• -

    ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ އިން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތްދިނުން ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި އަލަށް ހެދިފައިވާ ކައުންޓަރ

  • ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ ސީއީއޯ އިސްމާއިލް އައްޒާމް ވަޖީހު ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހީމް އާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން

  • ބައިނަލް އަޤްވާމީ އޯޓިޒަމް ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ މުވައްޒަފުން “ލައިޓް އިޓް އަޕް ބްލޫ” ނޫކުލައިން ދިއްލާލުމުގެ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވުން

  • 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ ޝިޢާރު