• ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ކެންސަރ ސެންޓަރެއް ހެދުމަށްޓަކައި ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލާއި މަނިޕާލް ހޮސްޕިޓަލާ އެކު އެމް.އޯ.ޔޫ ގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާާތު

  • ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ޤައުމީ ވަޢުދުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

  • ކައުންސިލް ތަކުން އެންސްޕާގެ ޕޯޓަލް ބޭނުންކުރުމަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން ޕައިލެޓް ޓެސްޓިންގް ޕްރޮގްރާމެއް ޏ.ފުވައްމުލަކުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

  • ދި ޞަދަޤާތު ފައުންޑޭޝަން އާއި އާސަންދަ އަދި އެންސްޕާ ގުޅިގެން ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ހަމަޖައްސައިދެވުނު ވަޒީފާގެ ލިޔުން އެފަރާތްތަކާ ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

NSPA Rayyithunge Portal