• ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ތެރަޕިއުޓިކް ޚިދުމަތްތައް ހިލޭ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސްކީމް ތަޢާރަފްކުރުން

  • އެންސްޕާ ގެ ޚިދުމަތަށް 10 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުން

  • އޮފީސްތަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވުނު އަތުލިޔުމުގެ މުބާރާތުން ދެވަނަ އެންސްޕާއިން ހާސިލްކުރުން

  • ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ – އެން.އެސް.ޕީ.އޭ