• ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ތެރަޕިއުޓިކް ޚިދުމަތްތައް ހިލޭ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސްކީމް ތަޢާރަފްކުރުން

  • އޮފީސްތަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވުނު އަތުލިޔުމުގެ މުބާރާތުން ދެވަނަ އެންސްޕާއިން ހާސިލްކުރުން

  • ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ – އެން.އެސް.ޕީ.އޭ

  • ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުގެ 6 ވަނަ ރޭޑިއޯ ޑްރާމާ މުބާރާތުން 3 ވަނަ އެންސްޕާއިން ހާސިލްކުރުން