ސަރކިއުލަރ

PDF ފަޤީރު ހާލަތުގައި ދިރިއުޅޭ މައިންބަފައިންގެ އެހީތެރިކަމެއް ނެތި އެހެން މީހަކު ބަލަހައްޓާ ކުދިންނަށާއި، އެ ކުދިން ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ މާލީ އެހީގެ ޕްރޮގްރާމަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކާއި ގުޅޭ

PDF ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ތެރަޕިއުޓިކް ޚިދުމަތްތަކުގެ ޚަރަދު ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމާ ގުޅޭ

PDF އިޖްތިމާއީ ރައްކާތެރިކަމުގެ އާންމު ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރ ކުރުމާއި ގުޅޭ

PDF ފަގީރު ހާލަތުގައި ދިރިއުޅޭ އެކަނި ދަރިން ބަލަހައްޓާ މައިން ނުވަތަ ބަފައިންނަށް ދެވޭ މާލީ އެހީގެ ޕްރޮގްރާމަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކާއި ގުޅޭ

PDF ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ތެރަޕިއުޓިކް ޚިދުމަތްތައް ހިލޭ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސްކީމާއި ގުޅޭ

PDF އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޤާނޫނު (2/2014) ގެ ދަށުން ހިންގާ ޕްރޮގަރާމްތަކުގެ ތެރެއިން މި އެޖެންސީއިން ކުރިއަށް ގެންދާ “ފަޤީރު ޙާލަތުގައި ދިރިއުޅޭ އެކަނިވެރި މައިން/ބަފައިން ބަލަހައްޓާ ކުދިންނަށް ދޭ މާލީ އެހީ” އަދި ފަޤީރު ޙާލަތުގައި ދިރިއުޅޭ ޤާނޫނީ ގޮތުން ބެލެނިވެރިކަން ހަވާލުވެގެން ބަލަހައްޓާ ކުދިންނާއި އެކުދިން ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކަށްދޭ މާލީ އެހީ” އާއި ގުޅޭ ސަރކިއުލަރ

PDF އިޖްތިމާއީ ރައްކާތެރިކަމުގެ އާންމު ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރ ކުރުމާއި ގުޅޭ