• ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މިއެޖެންސީގެ ފްރަންޓް އޮފީހުގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ބަދަލުގެނައުން

  • ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މި އެޖެންސީގެ ފްރަންޓް އޮފީހުގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ބަދަލު ގެނައުން

  • މި އެޖެންސީގެ ޚިދުމަތްތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ހޯއްދެވުމަށް އޮންލައިންކޮށް ޚިދުމަތް ހޯއްދަވާ

  • ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މިއެޖެންސީގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ބަދަލުގެނައުން