• ”އައި.ޔޫ.އައި“ އަދި ”އައި.ވީ.އެފް“ ގެ ފަރުވާތައް އާސަންދަ ސްކީމް މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ގުޅޭ އުސޫލު

  • ހުސްނުވާ އާސަންދަ ސްކީމް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު ގެޒެޓުކުރުން

  • އެޖެންސީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ހީނާ ވަލީދަށް މަރުހަބާ

  • Launching of National Disability Registry

    ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ޤައުމީ ދަފްތަރު އިފްތިތާޙް ކުރުން