• އައި.ވީ.އެފް ގެ ފަރުވާ އާސަންދަ ސްކީމް މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުމާ ގުޅޭ

  • އައި.ވީ.އެފް ފަރުވާގެ ޙަރަދު ކުރުމަށް ދަތިވާ ފަރާތްތަކުން ދައުލަތުގެ އެހީއަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި އިތުރުކުރުމާއި ގުޅޭ

  • އައި.ވީ.އެފް އަދި އައި.ޔޫ.އައި ގެ ފަރުވާ އާސަންދަ ސްކީމް މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުމާ ގުޅޭ

  • ރަމަޟާން މަހު މި އެޖެންސީއިން ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް