ގުޅުއްވުމަށް

ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ | މއ.ދޮންވެލި، އަމީނީމަގު | ޕޯސްޓަލް ކޯޑު: 20178

ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
މއ.ދޮންވެލި، އަމީނީ މަގު
ޕޯސްޓަލް ކޯޑް: 20178
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

އޮފީސް ހުޅުވިފައި ހުންނަ ގަޑިތައް: ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 08:00 ން މެންދުރުފަހު 02:00 އަށް

ކޯލްސެންޓަރ: 1402
ފޯން: 3005353 960+
ފެކްސް: 3003535 960+
އީމެއިލް: info@nspa.gov.mv
ފޭސްބުކް: https://www.facebook.com/nspamv
ޓުވިޓަރ: https://twitter.com/nspamaldives

ޑިސްޕެޗް ކައުންޓަރ، ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ގަޑިތައް: ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 08:00 ން ރޭގަނޑު 09:00 އަށް

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން 18 މާރިޗު 2020 އިން ފެށިގެން ޑިސްޕެޗް ކައުންޓަރުގެ ޚިދުމަތްތައް ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑާލެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމަވެ. މިކައުންޓަރުން ދެމުންގެންދިޔަ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފޯމު އަދި އެހެނިހެން ލިޔެކިއުންތައް ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އީ-މެއިލް (welfare@nspa.gov.mv) އަދި ވައިބަރ މެސެޖު (7291402) މެދުވެރިކޮށެވެ.


ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ، އެނެކްސް ބިލްޑިންގ
މޫކައި ސުއިޓްސް (4 ވަނަ ފަންގިފިލާ)، ހަވީރީ ހިނގުން
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ