ގުޅުއްވުމަށް

ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ | މޫކައި ސުއިޓްސް (4 ވަނަ ފަންގިފިލާ)، ހަވީރީ ހިނގުން | ޕޯސްޓަލް ކޯޑު:20222 | މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
މޫކައި ސުއިޓްސް (4 ވަނަ ފަންގިފިލާ)، ހަވީރީ ހިނގުން
ޕޯސްޓަލް ކޯޑް: 20222
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

އޮފީސް ހުޅުވިފައި ހުންނަ ގަޑިތައް: ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 08:00 ން މެންދުރުފަހު 02:00 އަށް

ކޯލްސެންޓަރ: 1402
ފޯން: 3005353 960+
ފެކްސް: 3003535 960+
އީމެއިލް: info@nspa.gov.mv

ކައުންޓަރުގެ ޚިދުމަތް ހޯއްދެވުމަށް


އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ގަޑިތައް:

08:00 އިން 14:00 އަށް، އަދި 16:00 އިން 22:00 އަށް


ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ގަޑިތައް:

08:00 އިން 14:00 އަށް، އަދި 16:00 އިން 22:00 އަށް