އިޖްތިމާޢީ ޞީއްޙީ އިންޝުއަރަންސްގެ ޤައުމީ ނިޒާމުގެ ޤާނޫނު

ޤާނޫނު

PDF އިޖްތިމާޢީ ޞީއްޙީ އިންޝުއަރަންސްގެ ޤައުމީ ނިޒާމުގެ ޤާނޫނު

PDF އިޖުތިމާޢީ ޞިއްޙީ އިންޝުއަރަންސްގެ ޤައުމީ ނިޒާމުގެ ޤާނޫނަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

ގަވާއިދު

PDF ހުސްނުވާ އާސަންދަ ސްކީމް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު

PDF ހުސްނުވާ އާސަންދަ ސްކީމް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާހު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
PDF ހުސްނުވާ އާސަންދަ ސްކީމް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާހު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

PDF އާސަންދަ ސްކީމުގެ ދަށުން ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމާ ގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި، ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު

އުސޫލު

PDF އިޖުތިމާޢީ ޞިއްޙީ އިންޝުއަރަންސް ސްކީމުގެ ދަށުން ޚިދުމަތްދިނުމަށް ރަޖިސްޓަރީވާ ފާމަސީތަކުން ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ އުސޫލު

PDF އާސަންދަ ސްކީމުގެ ދަށުން އިތުރު ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ގުޅޭ އުސޫލު

PDF ”އައި.ޔޫ.އައި“ އަދި ”އައި.ވީ.އެފް“ ގެ ފަރުވާތައް އާސަންދަ ސްކީމް މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ގުޅޭ އުސޫލު