އިޢުލާން

PDF މި އެޖެންސީގެ ބޭނުމަށް މާލެއިން 2800 އަކަފޫޓާއި 3800 އަކަފޫޓާއި ދެމެދުގެ އިމާރާތެއް 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ހިފުމާއި ގުޅޭ: |24/03/2024

PDF އައި.ޔޫ.އައި ގެ ފަރުވާ އާސަންދަ ސްކީމް މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުމާ ގުޅޭ: |15/03/2024

PDF މި އެޖެންސީގެ މީޓިންގ ރޫމް މަރާމާތުކުރުން: |19/02/2024

PDF މި އެޖެންސީގެ ފަޔަރވޯލް ލައިސަންސް 1 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހޯދުން: |18/02/2024

PDF މި އެޖެންސީގެ އޮފީސް އިމާރާތް “މ.ސަކައިމޫ” މޫކާއި ސްއިޓްސް 2 އެޕާޓްމަންޓް 2 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުނިކަހާ ފޮޅާ ސާފުކުރުން: |18/02/2024

PDF މި އެޖެންސީއަށް ބޭނުންވާ ޕީ.ސީ، މޮނިޓަރ، ، އައި.ޕީ ފޯން އަދި ކޮންފަރެންސް ސިސްޓަމް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް: |24/07/2023

މި އެޖެންސީއަށް ކާޑު ޕްރިންޓިންގ މެޝިނެއް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ދަފްތަރުގައި ހިމެނުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަމަށް އެދޭ ފޯމާ ގުޅޭ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް މާލީއެހީގެ ގޮތުގައި ތަޢާރަފްކުރެވުނު އައު އިނާޔަތްތަކާ ގުޅޭ

PDF މި އެޖެންސީއަށް އޮފީސް ގޮނޑި ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ : |21/05/2023

PDF މި އެޖެންސީއަށް އޮފީސް ގޮނޑި ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ކަރުދާސް : |21/05/2023

PDF މި އެޖެންސީއަގެ ބޭނުމަށް ގުދަނެއް ކުއްޔަށް ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ : |02/05/2023

PDF މި އެޖެންސީއަގެ ބޭނުމަށް ގުދަނެއް ކުއްޔަށް ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ކަރުދާސް: |02/05/2023

PDF މި އެޖެންސީއަށް ޝުނައިޑަރ ބްރޭންޑުގެ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް: |20/04/2023

PDF މި އެޖެންސީއަށް ބޭނުމަށް ގުދަނެއް ކުއްޔަ ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ: |19/04/2023

PDF މި އެޖެންސީއަށް ބޭނުމަށް ގުދަނެއް ކުއްޔަ ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ކަރުދާސް: |19/04/2023

PDF ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ މާލީ އެހީ އަށް އެދި ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭ: |16/01/2023

PDF މެޑިކަލް ވެލްފެއަރ ޕްރޮފްރާމް މެދުވެރިކޮށް އެހީ އަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމާ ގުޅޭ: |26/12/2022

PDF މި އެޖެންސީން ކުރިއަށްގެންދާ މެޑިކަލް ވެލްފެއަރ ޕްރޮގްރާމާ ގުޅޭ: |24/11/2022

PDF ކުނިކަހާ ފޮޅާ ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ: |22/06/2022

PDF ކުނިކަހާ ފޮޅާ ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ކަރުދާސް : |22/06/2022

PDF އިލެކްޓްރިކް ވަޔަރު ކުރުމާއި ނެޓްވާރކް ކޭބަލް އެޅުމާއި ގުޅޭ: |21/06/2022

PDF އިލެކްޓްރިކް ވަޔަރު ކުރުމާއި ނެޓްވާރކް ކޭބަލް އެޅުމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ކަރުދާސް : |21/06/2022

PDF މި އެޖެންސީއިން ކުރިޔަށްގެންދާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ (TOR): |08/06/2022

PDF މި އެޖެންސީއިން ކުރިޔަށްގެންދާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ : |08/06/2022

PDF މި އެޖެންސީގެ އޮފީސް އިމާރާތުގައި އިލެކްޓްރިކް އަދި ނެޓްވޯރކް ކޭބަލް އެޅުމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ކަރުދާސް : |24/03/2022

PDF މި އެޖެންސީގެ އޮފީސް އިމާރާތުގައި އިލެކްޓްރިކް އަދި ނެޓްވޯރކް ކޭބަލް އެޅުމާއި ގުޅޭ : |24/03/2022

PDF މި އެޖެންސީގެ އޮފީސް އިމާރާތުގައި އެއަރކޯން ހަރުކޮށް ދިނުމާއި ގުޅޭ: |24/03/2022

PDF މި އެޖެންސީގެ އޮފީސް އިމާރާތުގައި އެއަރކޯން ހަރުކޮށް ދިނުމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ކަރުދާސް : |24/03/2022

PDF މި އެޖެންސީއަށް ބޭނުންވާ ސީ.ޕީ.ޔޫ، މޮނިޓަރ، ލެޕްޓޮޕް، ޓެބްލެޓް، ސްކޭނަރ، ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން، އައި.ޕީ ފޯން، މޮބައިލް ފޯން، ޓީ.ވީ އަދި އެޓެންޑެންސް މެޝިން ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް: |17/02/2022

PDF މި އެޖެންސީއަށް ބޭނުންވާ ސީ.ޕީ.ޔޫ، މޮނިޓަރ، ލެޕްޓޮޕް، ޓެބްލެޓް، ސްކޭނަރ، ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން، އައި.ޕީ ފޯން، މޮބައިލް ފޯން، ޓީ.ވީ އަދި އެޓެންޑެންސް މެޝިން ހޯދުމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ކަރުދާސް: |17/02/2022

PDF އިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފުމާއި ގުޅޭ: |14/02/2022

PDF އިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފުމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ކަރުދާސް : |14/02/2022

PDF އިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފުމާއި ގުޅޭ: |13/01/2022

PDF އިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފުމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ކަރުދާސް : |13/01/2022

PDF އިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފުމާއި ގުޅޭ: |28/12/2021

PDF އިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފުމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ކަރުދާސް : |28/12/2021

PDF ިމި އެޖެންސީގެ ބޭނުމަށް ވޭނެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާން ނަންބަރ (IUL)199-GAS/199/2021/59 (10 ނޮވެމްބަރ 2021)  އާއި ގުޅިގެން ދެވިފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަދަލު ގެނައުން.: |21/11/2021

PDF ިއިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފުމާއި ގުޅޭ: |21/11/2021

PDF ިއިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފުމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ކަރުދާސް : |21/11/2021

PDF މި އެޖެންސީއަށް ބޭނުންވާފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން،  ކޮމްޕިއުޓަރ، ގްރެފިކްސް ކާޑް، އެސް.އެސް.ޑީ، ޕްރޮޖެކްޓަރ އަދި  ސްމާޓް ޓީ.ވީ ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް: |16/11/2021

PDF މި އެޖެންސީއަށް ބޭނުންވާފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން،  ކޮމްޕިއުޓަރ، ގްރެފިކްސް ކާޑް، އެސް.އެސް.ޑީ، ޕްރޮޖެކްޓަރ އަދި  ސްމާޓް ޓީ.ވީ ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ކަރުދާސް: |16/11/2021

PDF މި އެޖެންސީގެ ބޭނުމަށް ވޭނެއް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ |14/11/2021

PDF މި އެޖެންސީގެ ބޭނުމަށް ވޭނެއް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ކަރުދާސް |14/11/2021

PDF މި އެޖެންސީގެ ބޭނުމަށް ވޭނެއް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ |14/10/2021

PDF މި އެޖެންސީގެ ބޭނުމަށް ވޭނެއް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ކަރުދާސް |14/10/2021

PDF މި އެޖެންސީގެ އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކާ ގުޅޭ މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަނެއް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނަށް އެކަށީގެންވާ ތަރުހީބެއް ލިބިފައިނުވާތީ އެ އިޢުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރުމާ ގުޅޭ|12/10/2021

PDF ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭ ގަވާއިދު ނަންބަރު (2021/R-54) އަށް ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތައް އަހުލުވެލި ކުރުމަށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމަށް ކޮންސަލްޓެންޓެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނަށް އެކަށީގެންވާ ތަރުހީބެއް ލިބިފައިނުވާތީ އެ އިޢުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރުމާއި ގުޅޭ|05/10/2021

PDF އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ގުޅޭ “މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އިވެލުއޭޝަން ފްރޭމްވޯކް” އެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ކޮންސަލްޓެންޓެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާންގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާއި ގުޅޭ|05/10/2021

PDF މިއެޖެންސީގެ އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކާ ގުޅޭ މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަނެއް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން|23/09/2021

PDF ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭ ގަވާއިދު ނަންބަރު (2021/R-54) އަށް ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތައް އަހުލުވެލި ކުރުމަށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމަށް ކޮންސަލްޓެންޓެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނަށް އެކަށީގެންވާ ތަރުހީބެއް ލިބިފައިނުވާތީ އެ އިޢުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރުމާއި ގުޅޭ.|20/09/2021

PDF އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ގުޅޭ “މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އިވެލުއޭޝަން ފްރޭމްވޯކް” އެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ކޮންސަލްޓެންޓެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނަށް އެކަށީގެންވާ ތަރުހީބެއް ލިބިފައިނުވާތީ އެ އިޢުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރުމާއި ގުޅޭ.  |20/09/2021

PDF މި އެޖެންސީގެ އެއަރކޮންޑިޝަންތައް މަރާމާތުކޮށް ސަރވިސް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ |12/09/2021

PDF މި އެޖެންސީގެ އެއަރކޮންޑިޝަންތައް މަރާމާތުކޮށް ސަރވިސް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ކަރުދާސް |12/09/2021

PDF އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ގުޅޭ “މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އިވެލުއޭޝަން ފްރޭމްވޯކް” އެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ކޮންސަލްޓެންޓެއް ހޯދުން |05/09/2021

PDF ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭ ގަވާއިދު ނަންބަރު (2021/R-54) އަށް ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތައް އަހުލުވެލި ކުރުމަށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމަށް ކޮންސަލްޓެންޓެއް ހޯދުން |05/09/2021

PDF ކާޑު ޕްރިންޓިންގް މެޝިނެއް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ހިފުމާއި ގުޅޭ |12/08/2021

PDF ކާޑު ޕްރިންޓިންގް މެޝިނެއް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ކަރުދާސް |12/08/2021

PDF ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން، ކުލަ ޕްރިންޓަރ، ލޭޒަރ ޖެޓް ޕްރިންޓަރ، ސްކޭނަރ، އައި.ޕީ ފޯން އަދި ސީ.ސީ.ޓީވީ ކެމެރާ ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް | 12/08/2021

PDF ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން، ކުލަ ޕްރިންޓަރ، ލޭޒަރ ޖެޓް ޕްރިންޓަރ، ސްކޭނަރ، އައި.ޕީ ފޯން އަދި ސީ.ސީ.ޓީވީ ކެމެރާ ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ކަރުދާސް | 12/08/2021

ކުނިކަހާ ފޮޅާ ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް | 28/06/2021

PDF ކުނިކަހާ ފޮޅާ ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް | 28/06/2021

PDF މި އެޖެންސީއަށް HP modular Smart Array 2040 Scan Controller ސަޕްލައިކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ |19/06/2021

PDF މި އެޖެންސީއަށް HP modular Smart Array 2040 Scan Controller ސަޕްލައިކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ކަރުދާސް |19/06/2021

PDF މި އެޖެންސީއަށް ލެޕްޓޮޕް، ސީޕީޔޫ، މޮނީޓަރ، އެސްއެސްޑީ އަދި ރެމް ސަޕްލައިކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ |19/06/2021

PDF މި އެޖެންސީއަށް ލެޕްޓޮޕް، ސީޕީޔޫ، މޮނީޓަރ، އެސްއެސްޑީ އަދި ރެމް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ކަރުދާސް |19/06/2021

PDF އިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފުމާއި ގުޅޭ (އަލުން އިއުލާން ކުރެވިފައި) |09/02/2021

PDF އިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފުމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ކަރުދާސް (އަލުން އިއުލާން ކުރެވިފައި) |09/02/2021

PDF އިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފުމާއި ގުޅޭ |19/01/2021

PDF އިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފުމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ކަރުދާސް |19/01/2021

PDF ވެލްފެއަރ އެހީގެ ދަށުން ފެން ބިލް ނުވަތަ ކަރަންޓް ބިލް ދެއްކުމަށް ދަތިވުމާ ގުޅިގެން އެހީއަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ހާލަތު ވަޒަން ކުރުމާ ގުޅޭ | 05/01/2021

PDF މި އެޖެންސީގެ އެއަރކޮންޑިޝަންތައް މަަަރާމާތުކޮށް ސަރވިސް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް | 16/08/2020

PDF ކުނިކަހާ ފޮޅާ ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް | 30/06/2020

PDF ކުނިކަހާ ފޮޅާ ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް | 30/06/2020

PDF  ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ސިއްހީ ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާނު ކުރެވިފައި ވާތީ މި އެޖެންސީގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ބަދަލު ގެނައުން

PDF ގުދަން ކުއްޔަށް ހިފުމާއި ގުޅޭ  | 12/02/2020

PDF ގުދަން ކުއްޔަށް ހިފުމާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް | 12/02/2020

PDF ގުދަން ކުއްޔަށް ހިފުމާއި ގުޅޭ

PDF “އިޖުތިމާޢީ ޞިއްޙީ އިންޝުއަރަންސް ސްކީމްގެ ދަށުން ޚިދުމަތްދިނުމަށް ރަޖިސްޓަރީވާ ފާމަސީތަކުން ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ އުސޫލު” ތަންފީޒުކުރުމަށް އިތުރު ވަގުތު ދިނުމާއި ގުޅޭ (4 ސެޕްޓެންބަރު 2019)

PDF އިޖުތިމާޢީ ޞިއްޙީ އިންޝުއަރަންސް ސްކީމްގެ ދަށުން ޚިދުމަތްދިނުމަށް ރަޖިސްޓަރީވާ ފާމަސީތަކުން ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ އުސޫލު” ތަންފީޒުކުރުމަށް އިތުރު ވަގުތު ދިނުމާއި ގުޅޭ

PDF އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ނިޒާމް ޤާއިމުކޮށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮންސަލްޓެންޓްގެ ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް

PDF މިއެޖެންސީގެ މެންޑޭޓުގައިވާ މަސައްކަތްތަށް ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ބޭނުންކުރަމުންދާ ސޮފްޓްވެއަރތައް އިތުރަށް ހަރަދަނާ ކުރުމަށް ސީނިއަރ ޑިވޮލަޕަރއެއް ބޭނުންވެއްޖެ

PDF ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑާއި ގުޅޭ އިޢުލާން

PDF “އިޖްތިމާއީ ސިއްހީ އިންޝުއަރަންސް ސްކީމްގެ ދަށުން ހިދުމަތް ދިނުމަށް ރަޖިސްޓްރީވާ ފާމަސީތަކުން އަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލު” ތަންފީޒުކުރުމަށް އިތުރު ވަގުތު ދިނުމާއި ގުޅޭ