އިޢުލާން

PDF މި އެޖެންސީގެ އެއަރކޮންޑިޝަންތައް މަަަރާމާތުކޮށް ސަރވިސް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް | 16/08/2020

PDF މި އެޖެންސީގެ އެއަރކޮންޑިޝަންތައް މަަަރާމާތުކޮށް ސަރވިސް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް | 16/08/2020

PDF ކުނިކަހާ ފޮޅާ ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް | 30/06/2020

PDF ކުނިކަހާ ފޮޅާ ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް | 30/06/2020

PDF  ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ސިއްހީ ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާނު ކުރެވިފައި ވާތީ މި އެޖެންސީގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ބަދަލު ގެނައުން

PDF ގުދަން ކުއްޔަށް ހިފުމާއި ގުޅޭ  | 12/02/2020

PDF ގުދަން ކުއްޔަށް ހިފުމާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް | 12/02/2020

PDF ގުދަން ކުއްޔަށް ހިފުމާއި ގުޅޭ

PDF “އިޖުތިމާޢީ ޞިއްޙީ އިންޝުއަރަންސް ސްކީމްގެ ދަށުން ޚިދުމަތްދިނުމަށް ރަޖިސްޓަރީވާ ފާމަސީތަކުން ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ އުސޫލު” ތަންފީޒުކުރުމަށް އިތުރު ވަގުތު ދިނުމާއި ގުޅޭ (4 ސެޕްޓެންބަރު 2019)

PDF އިޖުތިމާޢީ ޞިއްޙީ އިންޝުއަރަންސް ސްކީމްގެ ދަށުން ޚިދުމަތްދިނުމަށް ރަޖިސްޓަރީވާ ފާމަސީތަކުން ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ އުސޫލު” ތަންފީޒުކުރުމަށް އިތުރު ވަގުތު ދިނުމާއި ގުޅޭ

PDF އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ނިޒާމް ޤާއިމުކޮށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮންސަލްޓެންޓްގެ ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް

PDF މިއެޖެންސީގެ މެންޑޭޓުގައިވާ މަސައްކަތްތަށް ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ބޭނުންކުރަމުންދާ ސޮފްޓްވެއަރތައް އިތުރަށް ހަރަދަނާ ކުރުމަށް ސީނިއަރ ޑިވޮލަޕަރއެއް ބޭނުންވެއްޖެ

PDF ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑާއި ގުޅޭ އިޢުލާން

PDF “އިޖްތިމާއީ ސިއްހީ އިންޝުއަރަންސް ސްކީމްގެ ދަށުން ހިދުމަތް ދިނުމަށް ރަޖިސްޓްރީވާ ފާމަސީތަކުން އަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލު” ތަންފީޒުކުރުމަށް އިތުރު ވަގުތު ދިނުމާއި ގުޅޭ