އާސަންދަ ސްކީމުގެ ދަށުން ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމާ ގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު

PDF އާސަންދަ ސްކީމުގެ ދަށުން ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމާ ގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު