އިޖުތިމާއީ ޞިއްޙީ އިންޝުއަރެންސް ސްކީމް މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑު

ތަޢާރަފް

ސްކީމް މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2011/15 (އިޖްތިމާޢީ ޞިއްޙީ އިންޝުއަރަންސްގެ ޤައުމީ ނިޒާމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވޭ ސްކީމްތައް ހިންގުމަށް މިނިސްޓަރުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޔަނުކުރައްވާ ބޯޑެކެވެ.

ބޯޑު މެންބަރުން

ޑޮކްޓަރ ޝާހް ޢަބްދުﷲ މާހިރު
(ޞިއްޙަތާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން)

އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް އައްޒާމް ވަޖީހު
(އެޖެންސީގެ ސީ.އީ.އޯ)

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޢަލީ
(މާލީ ވުޒާރާއިން)

އަލްފާޟިލް ނިޔާޒް މުޙައްމަދު
(އިންޝުއަރަންސް ދާއިރާއިން)

އަލްފާޟިލާ ނޫރުލްހުދާ ޙުސެއިން
(ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ސަރުކާރުގެ އިދާރާއިން)

އަލްފާޟިލާ ރަޒީނާ ތުއްތުދީދީ
(ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާއިން)