ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ތެރަޕިއުޓިކް ޚިދުމަތްތަކުގެ ޚަރަދު ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމާ ގުޅޭ

February 1, 2020

 ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ތެރަޕިއުޓިކް ޚިދުމަތްތަކުގެ ޚަރަދު ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމާ ގުޅޭ