އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޤާނޫން

ޤާނޫނު

PDF އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޤާނޫނު

ގަވާއިދު

PDF ފަގީރު ހާލަތުގައި ދިރިއުޅޭ މައިންބަފައިންގެ އެހީތެރިކަމެއް ނެތި އެހެން މީހަކު ބަލަހައްޓާ ކުދިންނަށާއި އެކުދިން ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކަށް މާލީ އެހީ ދިނުމާއިބެހޭ ގަވާއިދަށް 1  ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

PDF އެކަނި ދަރިން ބަލަހައްޓާ މައިން ނުވަތަ ބަފައިންނަށް މާލީ އެހީ ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު އަށް 1  ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

PDF އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ އާންމު ގަވާއިދު

PDFފަގީރު ހާލަތުގައި ދިރިއުޅޭ އެކަނި ދަރިން ބަލަހައްޓާ މައިން ނުވަތަ ބަފައިންނަށް ދެވޭ މާލީ އެހީގެ ގަވާއިދު

PDF ފަަޤީރު ހާލަތުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުން ކާބޯތަކެތި ގަތުމަށް މާލީ އެހީ ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު

PDF ފަގީރު ހާލަތުގައި ދިރިއުޅޭ މައިންބަފައިންގެ އެހީތެރިކަމެއް ނެތި އެހެން މީހަަކު ބަލަހައްޓާ ކުދިންނަށާއި އެކުދިން ބަލަހައްޓާ ފަރާތަށް ދެވޭ މާލީ އެހީގެ ގަވާއިދު