މާކްޝީޓްސް ( A2 ޝީޓްސް )

2022

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 1)

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 1)

ސ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 2)

ސ.އެޗް.އާރ އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 3)

މަސައްކަތު (އެސް.އެސް 1)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން) (ޖީ.އެސް 3)

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (ޕްރޮކިއުމެންޓް) (އެމް.އެސް3)

އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ(ފައިނޭންސް) (ޖީ.އެސް 3)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޑިސެބިލިޓީ އެއިޑް ޔުނިޓް) (ޑޭޓާ ކަލެކްޝަން) (އެމް.އެސް1)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޑޭޓާ އެންޓްރީ) (ޖީ.އެސް4)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޑޭޓާ ކަލެކްޝަން) (ޖީ.އެސް4)

ޕޮލިސީ އޮފިސަރ (ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ ޔުނިޓް) (އެމް.އެސް 1)

ސ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޑިސެބިލިޓީ އެއިޑް ޔުނިޓް) (އެމް.އެސް 1)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވެލްފެއަރ ސެކްޝަން) (ޖީ.އެސް3)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް3)

ޕޮލިސީ އޮފިސަ (އެމް.އެސް 1)

ސ.ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (އެޗްއާރ ސެކްޝަން) (އެމް.އެސް 3)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ފްރޮންޓް އޮފީސް) (ޖީ.އެސް 3)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ބޯޑް ސެކްރެޓޭރިއެޓް) (ޖީ.އެސް 3)

ސ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ސޭފްޓީ ނެޓް ޔުނިޓް) (އެމް އެސް 1)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވޭޖް)

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 1)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3)

ލީގަލް އޮފިސަރ (ސީއެސް 9)

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ސޭފްޓީ ނެޓް ޔުނިޓް)

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (މެޑިކަލް ވެލްފެއަރ ޔުނިޓް) (އެމް.އެސް 3)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވެލްފެއަރ ސެކްޝަން) (ޖީ.އެސް 3)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ފްރޮންޓް އޮފީސް އެންޑް ޑިސްޕެޗް ޔުނިޓް) (ޖީ.އެސް 4)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ބޯޑު ސެކްރެޓޭރިއަޓް ޔުނިޓް) (ޖީ.އެސް 3)

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ (ބަޖެޓް ޔުނިޓް) (އެމް.އެސް 1)

ކޮންސަލްޓަންޓް (ޑިސެބިލިޓީ)

ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން) (އެމް.އެސް 3)

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ (ޕޭމަންޓް ޔުނިޓް) (އެމް.އެސް2 )

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޑިސެބިލިޓީ އެއިޑް ޔުނިޓް) (ޑޭޓާ އެންޓްރީ) (ޖީ.އެސް 4)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޑިސެބިލިޓީ އެއިޑް ޔުނިޓް) (ޑޭޓާ ކަލެކްޝަން) (ޖީ.އެސް 3)

ލީގަލް އޮފިސަރ (ޑިސެބިލިޓީ އެއިޑް ޔުނިޓް) (ލީގަލް އެންޑް އާބިޓްރޭޝަން ޔުނިޓް) (ސީއެސް 9)

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޑިސެބިލިޓީ އެއިޑް ޔުނިޓް) (ޑޭޓާ އެންޓްރީ/ ވެރިފިކޭޝަން) (އެމް.އެސް 2)

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޑިސެބިލިޓީ އެއިޑް ޔުނިޓް) (ޑޭޓާ ކަލެކްޝަން) (އެމް.އެސް 2)

ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕަރ (އައި.ޓީ ސެކްޝަން) (އެމް.އެސް 3)

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (މެޑިކަލް ވެލްފެއަރ ޔުނިޓް) (އެމް.އެސް 3)

ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން) (އެމް.އެސް 3)

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވެލްފެއަރ އެއިޑް ޔުނިޓް) (އެމް.އެސް 1)

ޕޮލިސީ އޮފިސަރ (ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ ޔުނިޓް) (އެމް.އެސް 1)

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ (ފައިނޭންސް ސެކްޝަން) (އެމް.އެސް 1)

ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން) (އެމް.އެސް 2)

ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން) (އެމް.އެސް 3)

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (ވެލްފެއަރ ސެކްޝަންް) (އެމް.އެސް 3)

އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ (މެއިންޓެނެންސް އެންޑް ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓް) (ޖީ.އެސް 3)

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ (ޕޭމަންޓް ޔުނިޓް) (އެމް.އެސް 2)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ކޯލްސެންޓަރ ޔުނިޓް) (ޖީ.އެސް 4)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ކޯލްސެންޓަރ ޔުނިޓް) (ޖީ.އެސް 3)

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (މެޑިކަލް ވެލްފެއަރ ޔުނިޓް) (އެމް.އެސް 3)

ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ (މެއިންޓެނެންސް އެންޑް ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓް) (އެމް.އެސް 1)

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓް) (އެމް.އެސް 2)

2021

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވެލްފެއަރ ސެކްޝަން) (އެމް.އެސް 1)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ކޯލްސެންޓަރ ޔުނިޓް) (ޖީ.އެސް 4)

ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ (ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓް) (އެމް.އެސް 1)

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ (ޕޭމެންޓް ޔުނިޓް) (އެމް.އެސް 2)

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވެލްފެއަރ ސެކްޝަން) (އެމް.އެސް 1)