މާކްޝީޓްސް ( A2 ޝީޓްސް )

2024

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (މެއިންޓެނަންސް އެންޑް ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓް) (ޖީ.އެސް.3)

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޑިސެބިލިޓީ އެއިޑް ޔުނިޓް) (އެމް.އެސް.1)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ފްރަންޓް އޮފީސް އެންޑް ޑިސްޕެޗް ކައުންޓަރ ޔުނިޓް) (ޖީ.އެސް. 4)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ފްރަންޓް އޮފީސް އެންޑް ޑިސްޕެޗް ކައުންޓަރ ޔުނިޓް) (ޖީ.އެސް. 3)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ކޯލް ސެންޓަރ ޔުނިޓް) (ޖީ.އެސް. 3)

ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން) (އެމް.އެސް. 3)

ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ (އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ސެކްޝަން)

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ (ޕޭމަންޓް ޔުނިޓް) (އެމް.އެސް. 1)

ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން (އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ސެކްޝަން)

ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން (އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ސެކްޝަން)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ކޯލް ސެންޓަރ ޔުނިޓް) (ޖީ.އެސް. 3)

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ (ޕޭމަންޓް ޔުނިޓް) (އެމް.އެސް. 2)

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ (ޕޭމަންޓް ޔުނިޓް) (އެމް.އެސް. 1)

ސ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޑިސެބިލިޓީ އެއިޑް ޔުނިޓް) (އެމް.އެސް. 1)

ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން އޮފިސަރ (ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ޔުނިޓް) (އެމް.އެސް. 1)

ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން) (އެމް.އެސް. 2)