މާކްޝީޓްސް ( A2 ޝީޓްސް )

2023

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ފްރޮންޓް އޮފީސް އެންޑް ޑިސްޕެޗް ކައުންޓަރ) (ޖީ.އެސް 3)

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ (ފައިނޭންސް ސެކްޝަން) (އެމް.އެސް 1)

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ (ބަޖެޓް ޔުނިޓް) (އެމް.އެސް 1)

ޕޮލިސީ އޮފިސަރ (ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގް ޔުނިޓް) (އެމް.އެސް 1)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ފްރޮންޓް އޮފީސް ޔުނިޓް) (ޖީ.އެސް 3)

ހިއުމަންރިސޯސް އޮފިސަރ (ހިއުމަންރިސޯސް ސެކްޝަން) (އެމް.އެސް2)

ސ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޑިސެބިލިޓީ އެއިޑް ޔުނިޓް) (އެމް.އެސް1)

ހިއުމަންރިސޯސް އޮފިސަރ (ހިއުމަންރިސޯސް ސެކްޝަން) (އެމް.އެސް3)

ހިއުމަންރިސޯސް އޮފިސަރ (ހިއުމަންރިސޯސް ސެކްޝަން) (އެމް.އެސް2)

އ.ޑިރެކްޓަރ (ޑިސެބިލިޓީ އެއިޑް ޔުނިޓް) (އެމް.އެސް3)

ސ.ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (ހިއުމަންރިސޯސް ސެކްޝަން) (އެމް.އެސް3)

އ.ޑިރެކްޓަރ (ކޯލްސެންޓަރ ޔުނިޓް) (އެމް.އެސް3)

ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (ހިއުމަންރިސޯސް ސެކްޝަން) (އެމް.އެސް2)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ފްރޮންޓް އޮފީސް އެންޑް ޑިސްޕެޗް ޔުނިޓް) (ޖީ.އެސް 3)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ފްރޮންޓް އޮފީސް އެންޑް ޑިސްޕެޗް ޔުނިޓް) (ޖީ.އެސް 4)

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (ކޯލްސެންޓަރ ޔުނިޓް) (އެމް.އެސް 3)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓް) (ޖީ.އެސް 3)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ފްރޮންޓް އޮފީސް އެންޑް ޑިސްޕެޗް ކައުންޓަރ ޔުނިޓް) (ޖީ.އެސް 3)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ފްރޮންޓް އޮފީސް އެންޑް ޑިސްޕެޗް ކައުންޓަރ ޔުނިޓް) (ޖީ.އެސް 4)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ފްރޮންޓް އޮފީސް އެންޑް ޑިސްޕެޗް ކައުންޓަރ ޔުނިޓް) (ޖީ.އެސް 4)

ސ.ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (އެޗް.ޢަރ ސެކްޝަން) (އެމް.އެސް3)

ސ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ފްރޮންޓް އޮފީސް) (އެމް.އެސް1)

އ.ޑިރެކްޓަރ (ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓް) (އެމް.އެސް3 )

ޕޮލިސީ އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 1)