މާކްޝީޓްސް ( A2 ޝީޓްސް )

2020

 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (MS 3) (އިޢުލާން 35)

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (GS 4) (އިޢުލާން 36)

 އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ (MS 1) (އިޢުލާން 37)

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (MS 3) (އިޢުލާން 35)

މަސައްކަތު  (އިޢުލާން 28)

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (MS 3) (އިޢުލާން 33)

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ (MS 1) (އިޢުލާން 30)

 ސ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (MS 1) (އިޢުލާން 29)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (GS3) (އިޢުލާން 27)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (GS3) (އިޢުލާން 10)

 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (MS3) (އިއުލާން 05)

 ޑިރެކްޓަރ (EX1) (އިއުލާން 02)

 ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ (MS1) (އިޢުލާން 06)

 ސީނިއަރ ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ (MS3) (އިޢުލާން 01)

އޮފީސް އެސިސްޓަންޓް (SS2) (އިޢުލާން 75)

ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (MS1) (އިޢުލާން 74)

2019

 ސ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (MS1) (އިޢުލާން 72)

 ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ (MS1) (އިޢުލާން 71)

 ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (MS2) (އިޢުލާން 70)

 ސ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (MS1) (އިޢުލާން 67)

ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (MS2) (އިޢުލާން 62)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (GS3) (އިޢުލާން 66)

ޑިރެކްޓަރ (EX1) (އިޢުލާން 60)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (GS3) (އިޢުލާން 65)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (GS4) (އިޢުލާން 64)

PDF ސ.ކޮމްޕިއުަރ ޓެކްނީޝަން (MS3) (އިޢުލާން 59)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (GS3) (އިޢުލާން 61)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (GS3) (އިޢުލާން 58)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (GS3) (އިޢުލާން 54)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (GS3) (އިޢުލާން 56)

ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (MS2) (އިޢުލާން 55)

ޑިރެކްޓަރ (EX1) (އިޢުލާން 50)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (GS3) (އިޢުލާން 52)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (GS4) (އިޢުލާން 45)

ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (MS2) (އިޢުލާން 41)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (GS3) (އިޢުލާން 44)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (GS3) (އިޢުލާން 40)

އޮފީސް އެސިސްޓަންޓް (SS2) (އިޢުލާން 39)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (GS4) (އިޢުލާން 34)

ޑިރެކްޓަރ (EX1) (އިޢުލާން 24)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (އިޢުލާން 36)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (އިޢުލާން 35)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (އިޢުލާން 33)

 

2018

ރިސާރޗް އޮފިސަރ

އެސިސްޓަންޓް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

އޮފީސް އެސިސްޓަންޓް (އިޢުލާން 14)

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (އިޢުލާން 15)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (އިޢުލާން 16)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (އިޢުލާން 18)

އެސިސްޓަންޓް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ (އިޢުލާން 19)

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (އިޢުލާން 20)

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ (އިޢުލާން 22)

އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ (އިޢުލާން 23)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (އިޢުލާން 26)

 

2017

އެސިސްޓަންޓް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ

އެސިސްޓަންޓް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ