ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (މެއިންޓެނެންސް އެންޑް ޕްރޮކިއުމެންޓް ޔުނިޓް )

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ(ސޭފްޓީ ނެޓް ޔުނިޓް )

ސީނިއަރ ހިއުމެން ރިސޯސް އޮފިސަރ (ހިއުމެން ރިސޯސް ސެކްޝަން )

އެކައުންޓް އޮފިސަރ (ބަޖެޓް ޔުނިޓް )

ޕޮލިސީ އޮފިސަރ (ޕޮލިސީ ޕްލޭނިން ޔުނިޓް)

ލީގަލް އޮފިސަރ (ލީގަލް އާރބިޓްރޭޝަން ޔުނިޓް)

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ (ޕޭމަންޓް ޔުނިޓް)

ލީގަލް އޮފިސަރ (ލީގަލް އާރބިޓްރޭޝަން ޔުނިޓް)

ސ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ(ޑިސެބިލިޓީ ޔުނިޓް )

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ(ބޯޑް ސެކްރެޓޭރިއެޓް ޔުނިޓް)

ސ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ސޭފްޓީ ނެޓްސް ޔުނިޓް)

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ (ޕޭމަންޓް ޔުނިޓް)

އެކައުންޓް އޮފިސަރ (ބަޖެޓް ޔުނިޓް )

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ(ފުރޮންޓް އޮފީސް އެންޑް ޑިސްޕެޗް ކައުންޓަރ ޔުނިޓް)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ(ފުރޮންޓް އޮފީސް އެންޑް ޑިސްޕެޗް ކައުންޓަރ ޔުނިޓް)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ(ބޯޑް ސެކްރެޓޭރިއެޓް ޔުނިޓް)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ(ފުރޮންޓް އޮފީސް އެންޑް ޑިސްޕެޗް ކައުންޓަރ ޔުނިޓް)

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (މެއިންޓެނެންސް އެންޑް ޕްރޮކިއުމެންޓް ޔުނިޓް )

ސީނިއަރ ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ (އައި. ޓީ ސެކްޝަން)

ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ (އައި. ޓީ ސެކްޝަން)

ޕޮލިސީ އޮފިސަރ (ޕޮލިސީ ޕްލޭނިން ޔުނިޓް)

ސ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ(ޑިސެބިލިޓީ ޔުނިޓް )

މަސައްކަތު (ޖެނަރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސެކްޝަން )

ސީނިއަރ ހިއުމެން ރިސޯސް އޮފިސަރ (ހިއުމެން ރިސޯސް ސެކްޝަން )

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ(ޑިސެބިލިޓީ އެއިޑް ޔުނިޓް) (ޖީ . އެސް 3)

ލީގަލް އޮފިސަރ (ލީގަލް އާރބިޓްރޭޝަން ޔުނިޓް)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ(ފުރޮންޓް އޮފީސް އެންޑް ޑިސްޕެޗް ކައުންޓަރ ޔުނިޓް) (ޖީ . އެސް 3)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ(ޑިސެބިލިޓީ ޔުނިޓް) (އެމް. އެސް 1)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޖީ. އެސް 3)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޖީ. އެސް 4)

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ (ފައިނޭންސް ސެކްޝަން)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ(ވެލްފެއަރ ސެކްޝަން) (ޖީ. އެސް 4)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ(ވެލްފެއަރ ސެކްޝަން) (ޖީ. އެސް 3)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ(ބޯޑް ސެކްރެޓޭރިއެޓް) (ޖީ. އެސް 3)

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ(ޑިސެބިލިޓީ އެއިޑް ޔުނިޓް) (އެމް. އެސް 1)

ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ (އައި. ޓީ ސެކްޝަން)

ޕޮލިސީ އޮފިސަރ (ޕޮލިސީ އެންޑް ޕްލޭނިން ސެކްޝަން)

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޑޭޓާ އެންޓްރީ) (ޑިސެބިލިޓީ އެއިޑް ސެކްޝަން )

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޑޭޓާ ކަލެކްޝަން) (ޑިސެބިލިޓީ އެއިޑް ސެކްޝަން )

އ.ފައިނޭންސް އޮފިސަރ (ޕެމަންޓް ޔުނިޓް) (ފައިނޭންސް ސެކްޝަން )

އ.ޑިރެކްޓަރ (ޑިސެބިލިޓީ އެއިޑް ޔުނިޓް )

އ.ޑިރެކްޓަރ (ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓް )

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޑިސެބިލިޓީ އެއިޑް ސެކްޝަން )

ޕޮލިސީ އޮފިސަރ (ޕޮލިސީ އެންޑް ޕްލޭނިން ސެކްޝަން)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޑޭޓާ އެންޓްރީ އަދި ވެރިފިކޭޝަން)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޑޭޓާ ކަލެކްޝަން)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ފްރޮންޓް އޮފީސް)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ(ވޭޖް) (ވެލްފެއަރ ސެކްޝަން)

ސީނިއަރ ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ (އައި. ޓީ ސެކްޝަން)

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (އެޗް.އާެރ ސެކްޝަން)

ސ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ސޭފްޓީ ނެޓްސް)

ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން އޮފިސަރ (ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ޔުނިޓް)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވެލްފެއަރ ސެކްޝަން)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ފްރޮންޓް އޮފީސް އެންޑް ޑިސްޕެޗް ކައުންޓަރ)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ބޯޑް ސެކްޓެރިއޭޓް ޔުނިޓް)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވެލްފެއަރ ސެކްޝަން)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވެލްފެއަރ ސެކްޝަން)

ސީނިއަރ ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ (އައި. ޓީ ސެކްޝަން)

ސީނިއަރ އެޗް.އާރ އޮފިސަރ (އެޗް. އާރ ސެކްޝަން)

ލީގަލް އޮފިސަރ

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (މެއިންޓެނެންސް އެންޑް ޕްރޮކިޔޯމެންޓް ޔުނިޓް)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ފްރަންޓް އޮފީސް އެންޑް ޑިސްޕެޗް ކައެުންޓަރ ޔުނިޓް )

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ (ޕޭމަންޓް ޔުނިޓް )

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޑޭޓާ އެންޓްރީ )

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޑޭޓާ ކަލެކްޝަން )

(ވެލްފެއަރ ސެކްޝަން) އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވެޖް )

(ވެލްފެއަރ ސެކްޝަން) އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވެޖް )

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ސޭފްޓީ ނެޓްސް ޔުނިޓް )

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ(ބަޖެޓް ޔުނިޓް)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ފްރަންޓް އޮފީސް އެންޑް ޑިސްޕެޗް ކައެުންޓަރ ޔުނިޓް )

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޕީ.އާރ ސެކްޝަން )

ސީނިއަރ އެޗް.އާރ އޮފިސަރ (އެޗް. އާރ ސެކްޝަން )

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (ވެލްފެއަރ ސެކްޝަން)

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ (ޕޭމަންޓް ޔުނިޓް)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޑިސްއެބިލިޓީ އެއިޑް)

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޑޭޓާ އެންޓްރީ އަދި ވެރިފިކޭޝަން މަސައްކަތް ކުރުމަށް )

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޑޭޓާ އެންޓްރީ )

ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕަރ (ޑިސްއެބިލިޓީ އެއިޑް)

ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕަރ (އައި.ޓީ. ސެކްޝަން)

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (ޑިސްއެބިލިޓީ އެއިޑް)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޑިސްއެބިލިޓީ އެއިޑް)

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވެލްފެއަރ ސެކްޝަން)

ލީގަލް އޮފިސަރ (ޕޮލިސީ އެންޑް ޕްލޭނިން ސެކްޝަން)

ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން)

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (ވެލްފެއަރ ސެކްޝަން)

ޕޮލިސީ އޮފިސަރ (ޕޮލިސީ އެންޑް ޕްލޭނިން ޔުނިޓް)

ޕޮލިސީ އޮފިސަރ (ޕޮލިސީ އެންޑް ޕްލޭނިން ޔުނިޓް)

ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (އެޗް.އާެރ ސެކްޝަން)

އެކައުންޓް އޮފިސަރ

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (މެޑިކަލް ވެލްފެއަރ ޔުނިޓް)

އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮކިއުމެންޓް އޮފިސަރ (މެއިންޓެނެންސް އެންޑް ޕްރޮކިއުމަންޜް ޔުނިޓް)

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ (ޕޭމަންޓް ޔުނިޓް)

ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ  (ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން)

ސީނިއާރ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ  (ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން)

އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮކިއުމެންޓް އޮފިސަރ (އެޑްމިން ސެކްޝަން)

ޕޮލިސީ އޮފިސަރ (ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ ޔުނިޓް)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ކޯލްސެންޓަރ ޔުނިޓް)

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (މެޑިކަލް ވެލްފެއަރ ޔުނިޓް)

ޕޮލިސީ އޮފިސަރ (ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ ޔުނިޓް)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ކޯލްސެންޓަރ ޔުނިޓް)

ޕްރޮކިއުމެންޓް އޮފިސަރ (އެޑްމިން ސެކްޝަން)

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (އެޑްމިން ސެކްޝަން)

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވެލްފެއަރ ސެކްޝަން)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ކޯލްސެންޓަރ ޔުނިޓް)

ޑިރެކްޓަރ (އައި.ޓީ ސެކްޝަން)

ޕްރޮކިއުމެންޓް އޮފިސަރ (މެއިންޓެނަންސް އެންޑް ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓް)

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ (ޕޭމަންޓް ޔުނިޓް) (އެމް.އެސް 2)

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވެލްފެއަރ ސެކްޝަން)

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (އެޑްމިން ސެކްޝަން)