ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ (ބަޖެޓް ޔުނިޓް)

ސ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޑިސެބިލިޓީ އެއިޑް ޔުނިޓް)

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ (ބަޖެޓް ޔުނިޓް)

ސ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޑިސެބިލިޓީ އެއިޑް ޔުނިޓް)

ސޮފްޓުވެއަރ ޑިވޮލޮޕަރ (އައިޓީ ސެކްޝަން)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޑިސެބިލިޓީ ޔުނިޓް )

ސ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޑިސެބިލިޓީ ޔުނިޓް )

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ (ބަޖެޓް ޔުނިޓް )

ޕޮލިސީ އޮފިސަރ (ޕޮލިސީ ޕްލޭނިން ޔުނިޓް )

ޕޮލިސީ އޮފިސަރ (ޕޮލިސީ ޕްލޭނިން ޔުނިޓް )

ސ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޑިސެބިލިޓީ އެއިޑް ޔުނިޓް )

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ފްރޮންޓް އޮފީސް އެންޑް ޑިސްޕެޗް ކައުންޓަރ )

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ (ޕޭމަންޓް ޔުނިޓް )

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ (ބަޖެޓް ސެކްޝަން )

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ފްރޮންޓް އޮފީސް ޑިސްޕެޗް ކައުންޓަރ ޔުނިޓް )

ޕޮލިސީ އޮފިސަރ (ޕޮލިސީ ޕްލޭނިން ޔުނިޓް )

ސ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޑިސެބިލިޓީ އެއިޑް ޔުނިޓް )

ހިއުމަންރިސޯސް އޮފިސަރ (ހިއުމަންރިސޯސް ސެކްޝަން )

ސ.ހިއުމަންރިސޯސް އޮފިސަރ (ހިއުމަންރިސޯސް ސެކްޝަން )

ސ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޑިސެބިލިޓީ އެއިޑް ޔުނިޓް )

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (ޑިސެބިލިޓީ އެއިޑް ޔުނިޓް )

ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން)

ސ.ހިއުމަންރިސޯސް އޮފިސަރ (އެޗް.އާރ. ސެކްޝަން)

ސ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޑިސެބިލިޓީ އެއިޑް ޔުނިޓް)

ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން)

އ.ޑިރެކްޓަރ (ކޯލް ސެންޓަރ ޔުނިޓް)

ސ.ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ(އެޗް.އާރ ސެކްޝަން)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ(ފްރޮންޓު އޮފީސް އެންޑް ޑިސްޕެޗް ކައުންޓަރ)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ(ފްރޮންޓު އޮފީސް އެންޑް ޑިސްޕެޗް ކައުންޓަރ)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ(ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން)

ސީނިއަރ ހިއުމަންރޮސޯސް އޮފިސަރ (އެޗްއާރ ސެކްޝަން )

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (ކޯލް ސެންޓަރ ޔުނިޓް )

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (ޑިސެބިލިޓީ އެއިޑް ޔުނިޓް )

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ(ފުރޮންޓް އޮފީސް އެންޑް ޑިސްޕެޗް ކައުންޓަރ ޔުނިޓް)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ(ފުރޮންޓް އޮފީސް އެންޑް ޑިސްޕެޗް ކައުންޓަރ ޔުނިޓް)

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ(ފުރޮންޓް އޮފީސް އެންޑް ޑިސްޕެޗް ކައުންޓަރ ޔުނިޓް)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ(ފުރޮންޓް އޮފީސް އެންޑް ޑިސްޕެޗް ކައުންޓަރ ޔުނިޓް)