ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ޔުނިޓް)

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ޔުނިޓް)

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (މޮނިޓަރިނގް އެންޑް ރިކޮވަރީ ސެކްޝަން)

ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ (އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ސެކްޝަން)

ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނިޝަން (އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ސެކްޝަން)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ފްރޮންޓް އޮފީސް ޑިސްޕެޗް ކައުންޓަރ ޔުނިޓް)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (މެއިންޓެނެންސް އެންޑް ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓް)

ސ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޑިސެބިލިޓީ އެއިޑް ޔުނިޓް)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ފްރޮންޓް އޮފީސް އެންޑް ޑިސްޕެޗް ކައުންޓަރ)

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (ޑިސެބިލިޓީ އެއިޑް ޔުނިޓް)

އެސިސްޓެންޓް ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން)

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (ޑިސެބިލިޓީ އެއިޑް ޔުނިޓް)

ސ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޑިސެބިލިޓީ އެއިޑް ޔުނިޓް)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ފްރޮންޓް އޮފީސް އެންޑް ޑިސްޕެޗް ކައުންޓަރ)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ފްރޮންޓް އޮފީސް އެންޑް ޑިސްޕެޗް ކައުންޓަރ)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ކޯލް ސެންޓަރ ޔުނިޓް)

ޑިރެކްޓަރ (ޕްރޮގްރާމް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން)

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ (ޕޭމަންޓް ޔުނިޓް)

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ (ބަޖެޓް ޔުނިޓް)

ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ (ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ޔުނިޓް)

 ސ. ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން)

 ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން (އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ސެކްޝަން)

 ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން (އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ސެކްޝަން)

 ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ (އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ސެކްޝަން)

 ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން (އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ސެކްޝަން)

 ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ (އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ސެކްޝަން)

 ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން (އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ސެކްޝަން)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ކޯލް ސެންޓަރ ޔުނިޓް)

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ (ބަޖެޓް ޔުނިޓް)

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ (ޕޭމަންޓް ޔުނިޓް)

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ (ޕޭމަންޓް ޔުނިޓް)

ސ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޑިސެބިލިޓީ އެއިޑް ޔުނިޓް)

ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ (ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ޔުނިޓް)

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ (ޕޭމަންޓް ޔުނިޓް)

ޕޮލިސީ އޮފިސަރ (ޕޮލިސީ ޕްލޭނިން ޔުނިޓް)

ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން)

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ (ބަޖެޓް ޔުނިޓް)

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ (ޕޭމަންޓް ޔުނިޓް)

ސ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޑިސެބިލިޓީ އެއިޑް ޔުނިޓް)

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ (ބަޖެޓް ޔުނިޓް)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ފްރޮންޓް އޮފީސް ޑިސްޕެޗް ކައުންޓަރ ޔުނިޓް)

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (ކޯލް ސެންޓަރ ޔުނިޓް)

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ (ބަޖެޓް ޔުނިޓް)

ޕޮލިސީ އޮފިސަރ (ޕޮލިސީ ޕްލޭނިން ޔުނިޓް)

ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން)

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ (ޕޭމަންޓް ޔުނިޓް)

ހިއުމަންރިސޯސް އޮފިސަރ (ހިއުމަންރިސޯސް ސެކްޝަން)

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ (ބަޖެޓް ޔުނިޓް)

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ (ބަޖެޓް ޔުނިޓް)

ސ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޑިސެބިލިޓީ އެއިޑް ޔުނިޓް)

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ (ބަޖެޓް ޔުނިޓް)

ސ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޑިސެބިލިޓީ އެއިޑް ޔުނިޓް)

ސޮފްޓުވެއަރ ޑިވޮލޮޕަރ (އައިޓީ ސެކްޝަން)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޑިސެބިލިޓީ ޔުނިޓް )

ސ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޑިސެބިލިޓީ ޔުނިޓް )

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ (ބަޖެޓް ޔުނިޓް )

ޕޮލިސީ އޮފިސަރ (ޕޮލިސީ ޕްލޭނިން ޔުނިޓް )

ޕޮލިސީ އޮފިސަރ (ޕޮލިސީ ޕްލޭނިން ޔުނިޓް )

ސ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޑިސެބިލިޓީ އެއިޑް ޔުނިޓް )

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ފްރޮންޓް އޮފީސް އެންޑް ޑިސްޕެޗް ކައުންޓަރ )

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ (ޕޭމަންޓް ޔުނިޓް )

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ (ބަޖެޓް ސެކްޝަން )

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ފްރޮންޓް އޮފީސް ޑިސްޕެޗް ކައުންޓަރ ޔުނިޓް )

ޕޮލިސީ އޮފިސަރ (ޕޮލިސީ ޕްލޭނިން ޔުނިޓް )

ސ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޑިސެބިލިޓީ އެއިޑް ޔުނިޓް )

ހިއުމަންރިސޯސް އޮފިސަރ (ހިއުމަންރިސޯސް ސެކްޝަން )

ސ.ހިއުމަންރިސޯސް އޮފިސަރ (ހިއުމަންރިސޯސް ސެކްޝަން )

ސ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޑިސެބިލިޓީ އެއިޑް ޔުނިޓް )

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (ޑިސެބިލިޓީ އެއިޑް ޔުނިޓް )

ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން)

ސ.ހިއުމަންރިސޯސް އޮފިސަރ (އެޗް.އާރ. ސެކްޝަން)

ސ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޑިސެބިލިޓީ އެއިޑް ޔުނިޓް)

ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން)

އ.ޑިރެކްޓަރ (ކޯލް ސެންޓަރ ޔުނިޓް)

ސ.ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ(އެޗް.އާރ ސެކްޝަން)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ(ފްރޮންޓު އޮފީސް އެންޑް ޑިސްޕެޗް ކައުންޓަރ)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ(ފްރޮންޓު އޮފީސް އެންޑް ޑިސްޕެޗް ކައުންޓަރ)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ(ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން)

ސީނިއަރ ހިއުމަންރޮސޯސް އޮފިސަރ (އެޗްއާރ ސެކްޝަން )

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (ކޯލް ސެންޓަރ ޔުނިޓް )

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (ޑިސެބިލިޓީ އެއިޑް ޔުނިޓް )

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ(ފުރޮންޓް އޮފީސް އެންޑް ޑިސްޕެޗް ކައުންޓަރ ޔުނިޓް)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ(ފުރޮންޓް އޮފީސް އެންޑް ޑިސްޕެޗް ކައުންޓަރ ޔުނިޓް)

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ(ފުރޮންޓް އޮފީސް އެންޑް ޑިސްޕެޗް ކައުންޓަރ ޔުނިޓް)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ(ފުރޮންޓް އޮފީސް އެންޑް ޑިސްޕެޗް ކައުންޓަރ ޔުނިޓް)