ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

ސ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޑިސެބިލިޓީ އެއިޑް ޔުނިޓް )

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (ޑިސެބިލިޓީ އެއިޑް ޔުނިޓް )

ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން)

ސ.ހިއުމަންރިސޯސް އޮފިސަރ (އެޗް.އާރ. ސެކްޝަން)

ސ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޑިސެބިލިޓީ އެއިޑް ޔުނިޓް)

ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން)

އ.ޑިރެކްޓަރ (ކޯލް ސެންޓަރ ޔުނިޓް)

ސ.ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ(އެޗް.އާރ ސެކްޝަން)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ(ފްރޮންޓު އޮފީސް އެންޑް ޑިސްޕެޗް ކައުންޓަރ)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ(ފްރޮންޓު އޮފީސް އެންޑް ޑިސްޕެޗް ކައުންޓަރ)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ(ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން)

ސީނިއަރ ހިއުމަންރޮސޯސް އޮފިސަރ (އެޗްއާރ ސެކްޝަން )

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (ކޯލް ސެންޓަރ ޔުނިޓް )

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (ޑިސެބިލިޓީ އެއިޑް ޔުނިޓް )

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ(ފުރޮންޓް އޮފީސް އެންޑް ޑިސްޕެޗް ކައުންޓަރ ޔުނިޓް)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ(ފުރޮންޓް އޮފީސް އެންޑް ޑިސްޕެޗް ކައުންޓަރ ޔުނިޓް)

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ(ފުރޮންޓް އޮފީސް އެންޑް ޑިސްޕެޗް ކައުންޓަރ ޔުނިޓް)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ(ފުރޮންޓް އޮފީސް އެންޑް ޑިސްޕެޗް ކައުންޓަރ ޔުނިޓް)