ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ފްރޮންޓް އޮފީސް)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ(ވޭޖް) (ވެލްފެއަރ ސެކްޝަން)

ސީނިއަރ ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ (އައި. ޓީ ސެކްޝަން)

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (އެޗް.އާެރ ސެކްޝަން)

ސ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ސޭފްޓީ ނެޓްސް)

ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން އޮފިސަރ (ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ޔުނިޓް)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވެލްފެއަރ ސެކްޝަން)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ފްރޮންޓް އޮފީސް އެންޑް ޑިސްޕެޗް ކައުންޓަރ)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ބޯޑް ސެކްޓެރިއޭޓް ޔުނިޓް)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވެލްފެއަރ ސެކްޝަން)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވެލްފެއަރ ސެކްޝަން)

ސީނިއަރ ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ (އައި. ޓީ ސެކްޝަން)

ސީނިއަރ އެޗް.އާރ އޮފިސަރ (އެޗް. އާރ ސެކްޝަން)

ލީގަލް އޮފިސަރ

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (މެއިންޓެނެންސް އެންޑް ޕްރޮކިޔޯމެންޓް ޔުނިޓް)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ފްރަންޓް އޮފީސް އެންޑް ޑިސްޕެޗް ކައެުންޓަރ ޔުނިޓް )

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ (ޕޭމަންޓް ޔުނިޓް )

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޑޭޓާ އެންޓްރީ )

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޑޭޓާ ކަލެކްޝަން )

(ވެލްފެއަރ ސެކްޝަން) އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވެޖް )

(ވެލްފެއަރ ސެކްޝަން) އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވެޖް )

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ސޭފްޓީ ނެޓްސް ޔުނިޓް )

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ(ބަޖެޓް ޔުނިޓް)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ފްރަންޓް އޮފީސް އެންޑް ޑިސްޕެޗް ކައެުންޓަރ ޔުނިޓް )

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޕީ.އާރ ސެކްޝަން )

ސީނިއަރ އެޗް.އާރ އޮފިސަރ (އެޗް. އާރ ސެކްޝަން )

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (ވެލްފެއަރ ސެކްޝަން)

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ (ޕޭމަންޓް ޔުނިޓް)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޑިސްއެބިލިޓީ އެއިޑް)

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޑޭޓާ އެންޓްރީ އަދި ވެރިފިކޭޝަން މަސައްކަތް ކުރުމަށް )

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޑޭޓާ އެންޓްރީ )

ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕަރ (ޑިސްއެބިލިޓީ އެއިޑް)

ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕަރ (އައި.ޓީ. ސެކްޝަން)

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (ޑިސްއެބިލިޓީ އެއިޑް)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޑިސްއެބިލިޓީ އެއިޑް)

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވެލްފެއަރ ސެކްޝަން)

ލީގަލް އޮފިސަރ (ޕޮލިސީ އެންޑް ޕްލޭނިން ސެކްޝަން)

ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން)

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (ވެލްފެއަރ ސެކްޝަން)

ޕޮލިސީ އޮފިސަރ (ޕޮލިސީ އެންޑް ޕްލޭނިން ޔުނިޓް)

ޕޮލިސީ އޮފިސަރ (ޕޮލިސީ އެންޑް ޕްލޭނިން ޔުނިޓް)

ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (އެޗް.އާެރ ސެކްޝަން)

އެކައުންޓް އޮފިސަރ

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (މެޑިކަލް ވެލްފެއަރ ޔުނިޓް)

އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮކިއުމެންޓް އޮފިސަރ (މެއިންޓެނެންސް އެންޑް ޕްރޮކިއުމަންޜް ޔުނިޓް)

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ (ޕޭމަންޓް ޔުނިޓް)

ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ  (ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން)

ސީނިއާރ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ  (ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން)

އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮކިއުމެންޓް އޮފިސަރ (އެޑްމިން ސެކްޝަން)

ޕޮލިސީ އޮފިސަރ (ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ ޔުނިޓް)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ކޯލްސެންޓަރ ޔުނިޓް)

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (މެޑިކަލް ވެލްފެއަރ ޔުނިޓް)

ޕޮލިސީ އޮފިސަރ (ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ ޔުނިޓް)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ކޯލްސެންޓަރ ޔުނިޓް)

ޕްރޮކިއުމެންޓް އޮފިސަރ (އެޑްމިން ސެކްޝަން)

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (އެޑްމިން ސެކްޝަން)

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވެލްފެއަރ ސެކްޝަން)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ކޯލްސެންޓަރ ޔުނިޓް)

ޑިރެކްޓަރ (އައި.ޓީ ސެކްޝަން)

ޕްރޮކިއުމެންޓް އޮފިސަރ (މެއިންޓެނަންސް އެންޑް ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓް)

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ (ޕޭމަންޓް ޔުނިޓް) (އެމް.އެސް 2)

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވެލްފެއަރ ސެކްޝަން)

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (އެޑްމިން ސެކްޝަން)