އައި.ވީ.އެފް އަދި އައި.ޔޫ.އައި ގެ ފަރުވާ އާސަންދަ ސްކީމް މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުމާ ގުޅޭ

March 15, 2024

ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 14 ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ހާސިލް ކުރެއްވުމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ވައުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އައި.ޔޫ.އައި އަދި އައި.ވީ.އެފް ގެ ފަރުވާތައް އާސަންދަ ސްކީމް މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، ގަވާއިދު ނަންބަރު 2015/R-19 (ހުސްނުވާ އާސަންދަ ސްކީމް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު) ގެ 18 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން އެކުލަވާލައި އާންމުކުރެވިފައިވާ “އައި.ޔޫ.އައި އަދި އއި.ވީ.އެފް ގެ ފަރުވާތައް އާސަންދަ ސްކީމް މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ގުޅޭ އުސޫލު” ގެ ދަށުން އައި.ވީ.އެފް އަދި އައ.ޔޫ.އައި ގެ ފަރުވާގެ ޚަރަދު ކުރުމަށް ދަތިވާ ފަރާތްތަކުން ދައުލަތުގެ އެހީ އަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް މިހާރު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.

އައި.ވީ.އެފް ގެ ފަރުވާއާ ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލް

 އިއުލާން – އައި.ވީ.އެފް ގެ ފަރުވާ އާ ގުޅޭ

 އައި.ވީ.އެފް ގެ ފަރުވާގެ ޚަރަދު ކުރުމަށް ދަތިވާ ފަރާތްތަކުން ދައުލަތުގެ އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

 އައި.ވީ.އެފް ގެ ފަރުވާއާ ގުޅޭ ޑޮކްޓަރުގެ ރިފަރަލް ފޯމް

 

އައި.ޔޫ.އައި ގެ ފަރުވާއާ ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލް

 އިއުލާން – އައި.ޔޫ.އައި ގެ ފަރުވާ އާ ގުޅޭ

 އައި.ޔޫ.އައި ގެ ފަރުވާގެ ޚަރަދު ކުރުމަށް ދަތިވާ ފަރާތްތަކުން ދައުލަތުގެ އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

 އައި.ޔޫ.އައި ގެ ފަރުވާއާ ގުޅޭ ޑޮކްޓަރުގެ ރިފަރަލް ފޯމް